cocos2d-x  3.3rc0
 All Classes Namespaces Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Properties Friends Macros Groups Pages
CCArmature.h File Reference

Classes

class  Armature
 

Namespaces

 cocostudio
 

Typedefs

typedef ProcessBase CCProcessBase
typedef BaseData CCBaseData
typedef DisplayData CCDisplayData
typedef SpriteDisplayData CCSpriteDisplayData
typedef ArmatureDisplayData CCArmatureDisplayData
typedef ParticleDisplayData CCParticleDisplayData
typedef BoneData CCBoneData
typedef FrameData CCFrameData
typedef MovementBoneData CCMovementBoneData
typedef MovementData CCMovementData
typedef AnimationData CCAnimationData
typedef ContourData CCContourData
typedef TextureData CCTextureData
typedef DecorativeDisplay CCDecorativeDisplay
typedef DisplayFactory CCDisplayFactory
typedef BatchNode CCBatchNode
typedef DisplayManager CCDisplayManager
typedef ColliderBody CCColliderBody
typedef ColliderDetector CCColliderDetector
typedef SpriteFrameCacheHelper CCSpriteFrameCacheHelper
typedef ArmatureData CCArmatureData
typedef Bone CCBone
typedef ArmatureAnimation CCArmatureAnimation
typedef Armature CCArmature
typedef ArmatureDataManager CCArmatureDataManager
typedef
cocos2d::tweenfunc::TweenType 
CCTweenType